بررسی آماری عوامل موثر بر میزان آبدهی چاه­ها در مجموعه چاه­ها

بررسی آماری عوامل موثر بر میزان آبدهی چاه­ها در مجموعه چاه­ها

نسیم السادات مسلّمی عقیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران Nasim_ma1@yahoo.com

غلامحسین کرمی، استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران karamigh@yahoo.com

ابراهیم یخکشی، معاون فنی شرکت آب منطقه ای، گرگان، ایرانyakhkeshie@yahoo.com

چکیده :

به خاطر تمرکز چاه­های آب شرب در یک محدوده کوچک و تاثیر گذاری چاه­ها بر روی یکدیگر، یکی از عواملی که تحت تاثیر قرار می­گیرد، میزان آبدهی چاه­ها می­باشد. بدین ترتیب که در یک محدوده کوچک به علت برداشت بیش از حد و همچنین نزدیک بودن فاصله میان چاه­ها که باعث می­شود      که مخروط افت­های ایجاد شده در ناحیه چاه­ها با یکدیگر تداخل داشته باشد و در نتیجه افت چاه افزایش پیدا کرده و میزان آبدهی چاه کاهش یابد. به منظور بررسی اثر مجموعه چاه­ها در یک محدوده کوچک بر روی آبدهی و همچنین کاهش آبدهی چاه­ها، از یک سری شاخص­های آماری استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل این شاخص­های آماری، ملاحظه می­شود که تغییرات آبدهی با شاخص­های ,DQI ,Q2/D Q2/D0.5 بیشترین همبستگی و رابطه را نشان داده و با تعیین فاصله میان چاه­ها می­توان کمترین میزان کاهش آبدهی در چاه را به وجود آورد.

کلید واژه ها: آبدهی، کاهش آبدهی، افت سطح ایستابی، گرمابدشت، شاخص آماری.