دیاژنز و ژئوشیمی دولومیت و تاثیر آن بر روی کیفیت مخزنی سازندهای دالان وکنگان در میدان پارس جنوبی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حجت شیخ پور- حسین رحیم پور بناب
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Reservoir rocks of the South Pars field, which is one of the largest gas fields in the world, are Dalan (late Permian) and Kangan (Early Triassic) formations. Pervasive dolomitization has deeply influenced these formations and their reservoir characteristics. Petrographic and geochemical studies reveal different types of dolomites including dolomicrite formed in the Sabkha and mixing zone coarse crystalline dolomites. Porosity and permeability show substantial increase when large dolomite crystals formed well-connected framework.

سنگ مخزن میدان پارس جنوبی، که از بزرگترین میادین گازی جهان است، سازندهای دالان (پرمین فوقانی ) وکنگان ( تریاس زیرین ) هستند. دولومیتی شدن گسترده‌ در این سازندها موجب تغییرات مهمی در کیفیت مخزنی شده است. مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در این سازندها حاکی از تشکیل دولومیتهای مختلف میکرایتی و درشت بلور در محیطهای سابخایی تا مخلوط آب جوی است. در مواقعی که دولومیتی شدن موجب ایجاد چارچوب بهم پیوسته‌ای شده، کیفیت مخزنی نیز بخوبی افزایش یافته است.

کلید واژه ها: دیاژنز ژئوشیمی دولومیت میدانپارسجنوبی دالان کنگان کیفیتمخزنی زمین شناسی نفت بوشهر