تحلیل هیدروشیمیایی و آماری چشمه گرو و رودخانه تمبی

تحلیل هیدروشیمیایی و آماری چشمه گرو و رودخانه تمبی

گل گل قادری ، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز، golgolghaderi@yahoo.com

منوچهر چیت سازان ، دکترای هیدروژئولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

سید یجیی میرزایی ، دانشجوی دکترای هیدرولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

مریم اورنگ ، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز

 

چکیده :

چندین چشمه به هم مرتبط در تاقدیس آسماری که چشمه گرو را تشکیل می­دهند، زهکشی تاقدیس را بر عهده دارند. این چشمه و رودخانه مجاورش تمبی، از سرچشمه­های رودخانه کارون در استان خوزستان هستند لذا بررسی وضعیت کیفی آن­ها دارای اهمیت می­باشد. به همین منظور ابتدا در فروردین ماه 89 نمونه¬برداری از این منابع آبی صورت گرفت و غلظت یون­های عمده آن­ها با استفاده از دستگاه یون کروماتوگرافی تعیین گردید. جهت تحلیل هیدروشیمیایی این منابع، از نمودار­های پایپر، دروو و ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد نسبت Na/Cl در دهانه یک چشمه گرو تقریبا 5/0 و در خروجی های دیگر چشمه و همچنین تمبی به 1.6 می رسد. نسبت SO4/HCO3 نیز مشخص کننده شوری چشمه و رودخانه ناشی از بالاآمدگی آبهای شور عمیق و نشت نمک از سازند گچساران است. همچنین بر اساس نمودار­های ترکیبی نیز، سازند گچساران و نمک انحلالی ژیپس نقش اصلی را در کیفیت این چشمه و رودخانه ایفا می­کنند. جهت بررسی دقیق­تر منابع از پارامتر­های آماری استفاده نمودیم. بر این اساس بیشترین ضریب همبستگی بین یون­های کلسیم و سولفات، و EC و کلسیم مشاهده می­شود. از طرف دیگر این ضریب بین کلسیم و سولفات نیز بالا می­باشد که همان نتیجه حاصل از نمودار­ها را تایید می­کند.

کلید واژه ها:پایپر، دروو، ضریب همبستگی

کلید واژه ها: خوزستان