بررسی نقش احتمالی گسل برازجان بر روی منایع آب مجاور آن با استفاده از معادله بیلان

بررسی نقش  احتمالی گسل برازجان بر روی منایع آب مجاور آن با استفاده از معادله بیلان

مصطفی سلیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز، salami.darani@yahoo.com

ضرغام محمدی، دکتری هیدروژیولوژی از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازzmohamad@shirazu.ac.irmailto:zmohamad@shirazu.ac.ir,

علی فقیه، دکتری زمین شناسی ساختمانی از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز،  afaghihgeo@gmail.com

 

چکیده :

یکی از مهمترین گسل‌های جنوب غربی ایران گسل قطر- کازرون است که دارای روند شمالی- جنوبی می‌باشد. گسل قطر- کازرون به چندین قطعه تقسیم می‌شود که یکی از بخش‌های مهم آن گسل برازجان است. این گسل در طول خود از چندین آبخوان مهم عبور می‌کند که می‌تواند بر روی این آبخوان‌ها مؤثر باشد. بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده قبلی عملکرد گسل قطر- کازرون بر روی منابع آب محدوده آن بخصوص در حوالی کازرون را مثبت ارزیابی کرده‌اند. به منظور بررسی این تفکر و همچنین برآورد مقدار احتمالی اثر گذاری گسل بر روی آبخوان‌های مجاور آن در این مطالعه از معادله بیلان آب زیرزمینی استفاده شده است. بدین منظور سه آبخوان برازجان، اهرم و خورموج در مجاورت گسل برازجان به منظور محاسبات بیلان در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق بر اساس داده‌های موجود نشان می‌دهد که در هر سه آبخوان مورد نظر مجموع مؤلفه‌های ورودی و خروجی با تغییرات ذخیره برآورد شده بر اساس تغییرات سطح آب زیرزمینی متناسب نمی‌باشد. اگر چه این اختلاف ممکن است بخاطر خطاها و عدم قطعیت موجود در برآورد مؤلفه‌های بیلان باشد ولی احتمال دیگر می تواند در نظر گرفته نشدن یک مؤلفه ورودی مجهول مثل اثر احتمالی گسل برازجان در معادله بیلان این آبخوان‌ها می‌باشد. با این فرض محاسبات نشان می‌دهد که گسل برازجان می‌تواند احتمالاً به آبخوان‌های دشتهای برازجان، اهرم و خورموج به ترتیب مقدار 2.78، 0.6 و 0.52 متر مکعب در ثانیه آب وارد ‌کند.

کلید واژه ها: گسل قطر- کازرون، گسل برازجان، بیلان آب زیرزمینی، دشت برازجان، دشت اهرم، دشت خورموج

کلید واژه ها: بوشهر