ارزیابی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان دشت بزمان - سردگال توسط کد GMS

ارزیابی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان دشت بزمان - سردگال توسط کد GMS

ناصراسدی، دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، naserasadi@yahoo.com

قاسم مهدوی، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان، qasemmahdavy@gmail.com

 چکیده :

آبخوان آزاد آبرفتی دشت بزمان - سردگال در غرب شهرستان ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان) مهمترین منبع آبی در این منطقه مطالعاتی است که عمدتاً از طریق چاه مورد بهره­برداری قرار می­گیرد. استحصال بی رویه آب در سال­های اخیر موجب افت تراز سطح آب زیزمینی در این آبخوان شده است. در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان و پیش­بینی تغییرات سطح ایستابی آبخوان مورد مطالعه، از شیوه مدل­سازی توسط کد کامپیوتری GMS استفاده گردید. مدل در یک دوره یک ماهه ( مهر 85)، برای حالت پایدار و در یک دوره 12ماهه (آبان 85 - مهر 86) برای حالت ناپایدار، با استفاده  از آمار بار هیدرولیکی چاههای مشاهده­ای موجود در دشت، واسنجی و از این طریق، مقادیر پارامترهای Sy وK  بهینه گردید. فرایندحساسیت سنجی، نشانگر آنست که بیشترین حساسیت مدل به ترتیب مربوط به میزان پمپاژ، K و Sy می­باشد. فرایند صحت سنجی، مؤید اعتبار نتایج بدست آمده برای شرایط ناپایدار است. در نهایت توسط مدل واسنجی ­شده، وضعیت آبخوان برای 4سال آینده پیش­بینی گردید. نتایج پیش­بینی نشان می­دهد که بیشترین مقدار افت در نقاط خروجی آبخوان و نقاط با تمرکز زیاد چاه­های بهره­برداری می­باشد.

کلید واژه­ها: آبخوان، دشت بزمان - سردگال، پارامترهای هیدرودینامیکی،کد GMS، مدل.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان