ارزیابی کارآیی MODFLOW در مدل سازی آبخوان کارستی کمردراز ایذه

ارزیابی کارآیی MODFLOW در مدل سازی آبخوان کارستی کمردراز ایذه

حمیدرضا ناصری، دکتری هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، hamidrezanassery@yahoo.com

فرشاد علیجانی، دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، falijani2000@yahoo.co.uk

محمد نخعی، دکتری هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم، nakhaei@saba.tmu.ac.ir

 چکیده :

به منظور دستیابی به میزان تغذیه آب زیرزمینی از بارش، جریان های جانبی زیرسطحی، و تخمین آبدهی چشمه هلایجان، مدل هیدروژئولوژیکی آبخوان کارستی کمردراز، واقع در جنوب غرب ایذه، تهیه گردید. اطلاعات پایه مبتنی بر RS/GIS در یک مدل عددی تفاضل محدود، MODFLOW 2000، وارد شد. مدل جریان در حالت ناماندگار با پیش فرض شیوه محیط متخلخل معادل مورد واسنجی قرار گرفت. انطباق نمودار آبدهی اندازه گیری شده در مقابل دبی محاسبه ای چشمه هلایجان نمایانگر واسنجی مطلوب مدل جریان کارست تاقدیس کمردراز می باشد. نتایج این تحقیق می تواند جهت تعیین برداشت مجاز از چاه های بهره برداری و پیش بینی زمان های ممکن خشک شدن چشمه هلایجان مورد استفاده قرار گیرد. با وجود ماهیت کارستی آبخوان های سازندهای آهکی، مدل جریان محیط متخلخل معادل می تواند جهت نمایش بار هیدرولیکی و روابط تغذیه / تخلیه به کار گرفته شود.

کلید واژه ها: کارست، MODFLOW، محیط متخلخل معادل، تاقدیس کمردراز، ایذه

 

کلید واژه ها: خوزستان