پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مسعود خادمی کرد، حسین رحیم پور بناب
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Main horizon of the Jajarm bauxite deposit, which has been developed on the karst topography of the Elika formation, is composed of diaspore. This deposit indicates marine regression and domination of the equatorial continental climate in this time. The most important textures in the hard bauxite horizon are micritic, pseudo-porphyric, oolitic, pisolitic and microclastic. Major diagenetic and epigenetic processes include oolite and pisolite formation, re-silicification and deferrification. Seemingly, under warm climatic conditions, dominated in the early late Triassic time, weathering products of the early bauxite, after short-distance transportation, trapped in the karst topography on the Elika formation. Finally, bauxitization processes had completed in these karst features.

افق اصلی کانسار بوکسیت جاجرم که بر روی سطوح کارستی سازند الیکا توسعه یافته است دارای ترکیب کانی شناسی دیاسپوری بوده و حاکی از خشکی زایی در طی اواخر تریاس میانی و غلبه شرایط اقلیمی استوایی در این ناحیه است. بافتهای اصلی مشاهده شده در افق بوکسیت سخت (معدنی) این کانسار شامل بافت دانه ریز، بافت پورفیریک دروغین، بافت اوئیدی، بافت پیزولیتی و بافت میکروکلاستیک است. عوارض دیاژنزی و اپی ژنزی مهم در این کانسار شامل تشکیل اوئیدها و پیزولیتها، فرایند سیلیسی شدن مجدد و آهن شویی است.
ظاهراً تحت شرایط اقلیمی مناسب حاکم بر ناحیه در دوره اوایل تریاس بالایی محصولات هوازدگی بوکسیت اولیه به مسافتهای کوتاه حمل شده‌اند و سپس در حفرات و گودالهای کارستی قرار گرفته‌اند و عمل بوکسیتی شدن در این کارستها ادامه یافته است.

کلید واژه ها: خراسان شمالى