ریز رخساره‌ها و شرایط محیطی تشکیل پادگانه های آهکی منتسب به کواترنری در جزیره قشم

ریز رخساره‌ها و شرایط محیطی تشکیل پادگانه های آهکی منتسب به کواترنری در جزیره قشم

◊◊◊◊

 

رضوان زارع زاده،کارشناسی ارشد زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)از دانشگاه تهران zarerezvan@gmail.com

عبدالحسین امینی، دکتری زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)،دانشیار دانشگاه تهران ahamini@gmail.com

پیمان رضائی،دکتری زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)،استادیار دانشگاه هرمزگان، peiman_rezaie@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس به صورت باریکه طویلی در منتهی الیه جنوب خاوری واحد رسوبی- ساختاری زاگرس به موازات ساحل کشیده شده است. واحدهای چینه نگاری رخنمون یافته در سطح این جزیره شامل سری هرمز، سازند میشان، سازند آغاجاری و نهشته های کواترنری است. پادگانه های آهکی منتسب به کواترنری بخش مهمی از مجموعه نهشته های جزیره قشم با سن پلیستوسن – هلوسن هستند و بیشترین رخنمون آن ها در مناطق شمالی و جنوبی بخش مرکزی، سواحل جنوبی و خاوری و منتهی الیه جنوب باختری این جزیره است. مطالعات سنگ نگاری نمونه های برداشت شده از پادگانه های آهکی منجر به شناسایی 10 ریز رخساره شامل: مادستون، وکستون حاوی فرامینیفرهای بنتیک، پکستون حاوی اویستر، مادستون بیوکلاستی، وکستون بیوکلاستی، پکستون بیوکلاستی، پکستون تا گرین استون بیوکلاستی، پکستون بیوکلاستی ماسه ای، پکستون اوولیتی و پکستون اینتراکلاستی شد. این ریز رخساره ها رسوبگذاری در شرایط پهنه بالای جزرومدی، پهنه بین جزرومدی، لاگون و سد را نشان می دهند. بر اساس تجزیه و تحلیل ریز رخساره ها و مشاهدات صحرایی، پادگانه های آهکی در جزیره قشم، شرایط محیطی رمپ داخلی (inner ramp) با فراوانی کانالهای جزر و مدی را مشخص می سازند.

 

کلید واژه ها: پادگانه آهکی دریایی، ریز رخساره، پکستون، لاگون، رمپ کربناته، کانالهای جزر و مدی

کلید واژه ها: هرمزگان