تفکیک پلی مورفهای کربناتی آراگونیت و کلسیت با استفاده از تکنیک های شیمیایی در آزمایشگاه

تفکیک پلی مورفهای کربناتی آراگونیت و کلسیت با استفاده از تکنیک های شیمیایی در آزمایشگاه

◊◊◊◊◊◊◊

 سمانه کیانپور، کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد

Email: samanekianpour@ymail.com

محمد حسین محمودی قرائی، دکترای ژئوشیمی رسوبی (Ph.D)، استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

صدیقه امجدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد                               

 ◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 

رنگ آمیزی یک تفکیک مفید آزمایشگاهی جهت تشخیص و تفکیک کانیهای کربناته است. محلول میگن برای تمایز بین آراگونیت و دیگر کانیهای کربناته به کار برده می­شود. آراگونیت با محلول میگن بنفش متمایل به رنگ سوسنی می­شود و لی کانیهای دیگر از قبیل کلسیت بی­رنگ باقی می­مانند. محلول شیمیایی میگن اغلب به منظور رنگ آمیزی آراگونیتهای ریز بلور و یوهدرال در آزمایشگاه استفاده می­شود. با استفاده از این تکنیک می­توان نمونه های مورد نیاز جهت مطالعات دقیق تر از قبیل آنالیز ایزوتوپی را تفکیک و انتخاب نمود و با انجام آن در مقیاس میکروسکوپی شرایط محیط رسوبگذاری و پارامترهای ژئوشیمیایی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گیرد. بنابراین محلول میگن در تعیین دقیق ژنز سنگها و رسوبات کربناته مفید است. ساختار بلوری کلسیت به گونه­ای است که فقط کاتیونهای کوچک از قیبل Mg، Mn، Fe، Zn و Ni را در خود جای می­دهد ولی بلور ارتورومبیک آراگونیت کاتیونهای بزرگتر مانند Sr، Ba و Pb را در خود جای می دهد. اساس این رنگ آمیزی ساختار متفاوت این دو بلور است. کاتیون کبالت موجود در محلول میگن وارد ساختار آراگونیت می­شود. 

 کلید واژه ها:کلسیت، آراگونیت، محلول میگن، پلی مورف