شناخت نوع رودخانه خررود )استان قزوین) بر اساس فرم و شکل هندسی کانال

شناخت نوع رودخانه خررود )استان قزوین) بر اساس فرم و شکل هندسی کانال

◊◊◊◊

مژگان حسام زادهMojgan_h_2130@yahoo.com   (دانشجوی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)، سعید خدابخش (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا)، محمد قاسم صفیعی (مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین)، بهنام محمودیان (مربی GIS دانشگاه شهید بهشتی)

◊◊◊◊

چکیده :

حوضه آبریز خررود بخشی از حوضه آبریز مرکزی بوده و از شاخه­ های رود شور محسوب می­شود. این رودخانه با طول 217 کیلومتر و شیب متوسط در ناحیه کوهستانی %1 و در ناحیه دشتی %2/0 می­باشد. از نظر زمین شناسی خررود عمدتاً از سنگ­های مزوزوئیک و سنوزوئیک عبور کرده و در نهایت در آبرفت­های کواترنری جریان می­یابد.

در این مقاله رودخانه خررود با توجه به بافت رسوبات، خصوصیات مورفولوژیکی و هندسی آن شرح داده می­شود. این ویژگی­ها توسط چندین پارامتر اصلی نسبت کف کنی، شیب، نسبت پهنا به عمق و پیچش و....توصیف می­شود. این اطلاعات با استفاده از نقشه­های توپوگرافی، تصاویر ماهواره­ای،بازدید صحرایی و سایر اطلاعات استخراج گردید و با استفاده از روش جامع طبقه­بندی روسگن رده­بندی رودخانه خررود صورت گرفت.

بررسی این پارامترها نشان می­دهد که در بالادست قبل از ورود شاخه فرعی شورابه الگوی کانال ماندری بوده و بعد از آن به صورت شاخه شاخه می­باشد پس از عبور شهر شال رودخانه بار دیگر الگوی تک کانالی ولی با پیچش کمتر را نشان می­دهد.

 

کلید واژه ها: مورفولوژیکی، رودخانه خررود، طبقه­بندی، ماندر، شاخه شاخه

کلید واژه ها: قزوین