بررسی سنگ شناسی و مقایسه سازند اسفندیار در پهنه لوت و طبس

بررسی سنگ شناسی و مقایسه سازند اسفندیار در پهنه لوت و طبس

◊◊◊◊

مرجان محمدی1*، غلامرضا میراب شبستری2، احمدرضا خزاعی2

1کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات، تهران

                                              Marjan.mohamadi@ymail.com

2استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

◊◊◊◊

چکیده :

 

سنگ شناسی سازند اسفندیار در برشی واقع در یال شرقی کوه بیرگ (شرق بلوک لوت) مورد مطالعه قرار گرفته است. در این برش سازند اسفندیار به ضخامت 288 متر متشکل از آهک‌های نازک، متوسط تا ضخیم لایه و حاوی فسیل است.  سن سازند اسفندیار که در برش الگو از فسیل‌های فراوان تشکیل شده براساس فسیل های شاخصی چون آمونیت ها و فرامینیفرها و دیگر اجزاء اسکلتی موجود، ژوراسیک بالایی را نشان می‌دهد. نتایج یررسیهای پتروگرافی حاکی از وجود ده تیپ لیتولوژیکی مختلف از گرینستون، پکستون، وکستون، مادستون و باندستون در این سازند است که به توجه به توزیع آنها در برش در سه گروه تقسیم بندی شده اند. مقایسه سنگ چینه ای سازند اسفندیار در برش مورد مطالعه و برش الگو در پهنه لوت مرز بالایی سازند اسفندیار با کنگلومرای قرمز رنگ کرمان بصورت پیوسته و همشیب بوده و در مرز پایینی با سازند قلعه دختر در تماس عادی است..                     

 

 

کلید واژه ها: سازند اسفندیار، کوه بیرگ، بلوک لوت، ژوراسیک بالایی

کلید واژه ها: خراسان جنوبى کرمان