استفاده از سیمان کربناته توالیهای آواری در تجزیه وتحلیل تغییرات سطح آب دریا، با مثالی از سازند زیوه در دشت مغان

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عبدالحسین امینی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Determination of stratal surfaces is the most important job in sequence stratigraphy studies, using surface data (outcrops). Recent studies are mostly related to the reliability of methods that are introduced/used for recognition of the surfaces. This paper represents a method in which carbonate cements (dominantly calcite) are used as an indicator for recognition of sequence boundary and maximum flooding surface, in the Oligo-Miocene Zivah Formation, Moghan Area. By this, relative sea level change analysis of the formation is purposed.

در مطالعات چینه شناسی سکانسی با استفاده از داده های سطح الارضی (رخنمون) یکی از موارد بسیار اساسی تشخیص سطوح اصلی لایه بندی (stratal surface) است. معرفی روشهای جدید و بررسی توانائیهای این روشها در تعیین سطوح لایه بندی وبه تبع آن اجزاء سازنده سکانسها از موضوعات جدید علم چینه شناسی سکانسی است. مطالعه حاضر با تجزیه وتحلیل پتروفاسیسهای بوجود آورنده توالیهای رسوبی سازند زیوه در دشت مغان و با تعیین منشاء سیمان کربناته گسترش یافته در آنها نشان می دهد که این عامل در تشخیص دو نوع از سطوح اصلی لایه بندی شامل مرز سکانسی(sequence boundary) و سطح حداکثر گسترش آب دریا (maximum flooding surface) می تواند بسیار موثر باشد. وجود روشهای کمکی دیگر امکان ارزیابی توانائیها و قابلیت اطمینان این روش را جهت اهداف موردنظر میسر می سازد.

کلید واژه ها: سایر موارد