شناسایی مناطق حساس به فرسایش و شیوه های کنترل فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز شمال آراد (جنوب تهران)

شناسایی مناطق حساس به فرسایش و شیوه های کنترل فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز شمال آراد (جنوب تهران)

◊◊◊◊◊◊◊

جواد درویشی خاتونی1، سارا نریمی سا2، علی محمدی3

1: کارشناس ارشد رسوب شناسی، مدیریت زمین شناسی دریایی  javaddarvishi2007@yahoo.com

2: کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست دریا  saranarimisa@gmail.com

3: کارشناس ارشد رسوب شناسی، مدیریت زمین شناسی دریایی Manas_atila@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 

فرسایش خاک که رخداد و گسترش آن موجب تغییرات بارز در منظر زمین و پسرفت اراضی و تخریب محیط زیست می شود. به منظور شناسایی مهمترین عوامل مشارکت کننده در فرسایش اراضی جهت معرفی راهبردهای کلان جهت پیشگیری و مهار این نوع فرسایش در حوزه آبخیز آراد که یکی از حوزه های آبخیز دارای گسترش وسیعی از نهشته های اولیه بادرفتی در ایران واقع در استان تهرانمی باشد، انتخاب شد. نتایج حاصل از فرسایش تابعی از ارتفاع متوسط بارندگی و دمای متوسط سالانه هوا، شیب و جهت اراضی، سازندهای زمین شناسی، منابع اراضی، نوع خاک و ویژگی های مربوط به آن، نوع و تیپ گیاهی، نحوه استفاده از اراضی و متوسط سالانه ارتفاع رواناب های سطحی می باشد. اما در این میان شیب اراضی، نوع سازند، عمق خاک، میزان املاح محلول و میزان سدیم قابل تبادل موجود در خاک، بیشترین تاثیر را در شکل گیری و گسترش فرسایش دارند.بر این اساس مناسب ترین راهبردهای کلان جهت پیشگیری از رخداد فرسایش و گسترش آن در منطقه مورد مطالعه آراد و حوزه های آبخیز مشابه، جلوگیری از تمرکز رواناب های سطحی همراه اصلاح کاربری اراضی و مدیریت پوشش گیاهی در اراضی است.

 

کلید واژه ها:فرسایش و رسوب، پیشگیری و مهار، شیب اراضی، سازند زمین شناسی، آراد

کلید واژه ها: تهران