زمین شناسی نهشته های کواترنری در محدوده ورقه های ۱:۲۵۰۰۰ خاروانا و کبودگنبد

زمین شناسی نهشته های کواترنری در محدوده ورقه های 1:25000  خاروانا و کبودگنبد

 سیروس عباسی، فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی، 1376 ، دانشگاه آزاد تهران شمال ٬ کارشناس سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

Email: syrus_abbasi@yahoo.com     

احمد رواقی فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی٬ 1384 ٬ دانشگاه شهید بهشتی٬ کارشناس سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

اسلام  ابراهیم نژاد ٬ دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی٬دانشگاه  ارومیه 1389

چکیده :

 منطقه مورد مطالعه در محدوده نقشه های زمین شناسی 1:25000 خاروانا و کبودگنبد  و از نظر تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی – شهرستان ورزقان – بخش خاروانا و در زون زمین ساختی البرز - آذربایجان قرار دارد. روند عمومی واحدها در این منطقه  باختر تا شمال باختری - خاور تا جنوب خاوری می باشد. کهن ترین واحدهای سنگی به سن کرتاسه – پالئوسن هستند. رخساره های فلیش و توربیدایتی کرتاسه - پالئوسن و ولکانیک های ائوسن و نهشته های میوسن بالائی (هم ارز رسوبات قرمز بالائی) - ولکانیک های پلیوسن و رسوبات کواترنری رخنمونهای منطقه هستند. نهشته های کواترنری به صورت تراس های رودخانه ای قدیم و جدید در کنار رودخانه های اصلی ترسیب شده اند. در ارتفاعات جنوبی خاروانا تله های برفی سبب ترسیب رسوبات بادی و لس ها شده و همچنین پدیده خزش خاک (Solifluction)  رخ داده است.  رسوبات کواترنری تحت عنوان تراسهای رودخانه ای (Qt)٬ رسوبات مخروط افکنه ای (Qf) و رسوبات کف رودخانه ای عهد حاضر (Qal) رخنمون دارند. رودخانه های دائمی و پر آب منطقه٬ رودخانه های ارزیل و جوشین  و ملک هستند. در حاشیه های رودخانه های مذکور٬ در شمال شرق و غرب و در جنوب شرقی روستای کبودگنبد٬ تراسهای رودخانه ای حدود6- 7  متر ضخامت دارند. لازم به توضیح است که قرار گیری تراس های رودخانه ها با متراﮋ های ذکر شده و بالاتر از سطح فعلی کف رودخانه ها٬ حکایت از تکتونیک فعال در منطقه مورد مطالعه  و در نواحی خاروانا است.

 کلید واژه ها: رسوبات کواترنری٬ تراس رودخانه ای٬ خزش خاک٬ تله برفی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى