تغییرات رخساره ای و شیمی چینه نگاری مرز دونین – کربونیفر و ارتباط آن با رویداد زیستی هنگنبرگ در برش حوض دوراه، ناحیه طبس

تغییرات رخساره ای و شیمی چینه نگاری مرز دونین – کربونیفر و ارتباط آن با رویداد زیستی هنگنبرگ در برش حوض دوراه، ناحیه طبس

 محمد حسین محمودی قرائی، دکترای ژئوشیمی رسوبی((ph.d، استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

gharaie2000@yahoo.com

مریم السادات صالح عقیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی وفسیل شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

وصال شیبانی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، مربی، دانشگاه پیام نور طبس

◊◊◊◊

 چکیده :

رسوبات دریایی سازند شیشتو در ناحیه حوض دوراه در شرق ایران وناحیه طبس در بردارنده مرز دونین- کربونیفر است. رویداد هنگنبرگ یک حادثه زیستی با آشفتگی قابل توجه است که در مرز دونین- کربونیفر اتفاق افتاده است.شواهد مربوط به این رویداد در منطقه حوض دوراه قابل مشاهده است. افق موش یک واحد رسوبی مشخص به رنگ تیره حاوی رسوبات آواری شیلی و دارای مواد ارگانیک فراوان است. بافت ریز دانه رسوبات ولایه بندی ظریف آن همراه با رخساره های موجود نشان می دهد که شیل های تیره در محیط دریایی عمیق تر راسب شده اند. حضور پیریت، مواد ارگانیکی بالا وفقدان بیوتوربیشن نشان می دهد که این رسوبات در شرایط با کمبود اکسیژن ته نشین شدند. وجود ایکنوفسیل زئوفیکوس در طبقات فوقانی نشان دهنده رسوبگذاری در منطقه ساب لیتورال بوده وهم اینکه شاهدی بر کمبود اکسیژن محیط است. شواهد ژئوشیمیایی نیز برکمبود میزان اکسیژن در واحد موش دلالت می نماید.بطوریکه به سمت بخش های بالاتر توالی بر میزان اکسیژن افزوده می شود.

 کلید واژه ها: هنگنبرگ، شیل تیره، طبس، حوض-دوراه، مرز دونین-کربونیفر.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى