تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران)

تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران)

جوانبخت، محمد1*؛ موسوی حرمی، رضا2؛ محبوبی، اسدا..2.؛ خسروتهرانی، خسرو1

  1. گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحدعلوم و تحقیقات
  2. گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

Mo_ja58@yahoo.com

چکیده

سازند تیرگان به سن کرتاسه زیرین ( بارمین – آبتین ) در حوضه رسوبی  کپه داغ عمدتاً از سنگ های کربناته به همراه مقدار کمی رسوبات سیلیسی آواری و شیل آهکی تشکیل شده است. به منظور مطالعه این سازند، یک برش در شمال چناران به ضخامت 119 متر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی این سازند منجر به شناسایی چهار مجموعه رخساره میکروسکوپی کربناته شامل 14 رخساره کربناته و دو رخساره آواری شده است. با توجه به رخساره های سنگی می توان محیط رسوبی این سازند را یک رمپ کربناته از نوع هموکلینال در نظر گرفت. بررسی توالی رخساره ای و شواهد صحرائی منجر به شناسائی دو سکانس رسوبی از نوع سوم شد که توسط یک مرز نوع اول و دو مرز نوع دوم از هم تفکیک گردیده اند.

 

واژگان کلیدی: تیرگان، رخساره میکروسکوپی، محیط رسوبی

کلید واژه ها: خراسان رضوى