ارزیابی اجزای تشکیل­دهنده رسوبات دریاچه ارومیه با استفاده از روش­های آزمایشگاهی وتکنیک شبکه­های عصبی مصنوعی

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدی، علی; کدخدائی ایلخچی، علی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Urmia lake is the largest hypersaline lake of the world which is located in NW of Iran.Sedimentological studies on the three cores of Shahid۱:placename> Kalantari۱:placename> Highway۱:placename> Bridge۱:placetype>۱:place> showed that the main constituents include terrigenous, carbonates, evaporates and organic matter. In the first stage, the percentage of each constituent weight are measured utilizing the laboratory methods. Then each of this constituents are predicted using neural network technique. For this purpose, the data set from two cores were used to construct a model based on neural network and third cores data were used to evaluate the reliability of neural network method. The results show that artificial neural network have been successful in this study. 

    دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه فوق اشباع از نمک جهان در شمالغرب ایران قرار گرفته است. بر اساس مطالعات رسوب شناسی انجام شده بر روی سه مغزه بدست آمده از محل احداث پل بزرگراه شهد کلانتری مشخص شد که رسوبات آواری، کربنات­ها، تبخیری­ها و مواد آلی به ترتیب مهمترین تشکیل دهندگان رسوبات این دریاچه می­باشند. در مرحله اول با استفاده از روش­های آزمایشگاهی در هر نمونه عمقی از مغزه ها درصد مشکله­های فوق اندازه گیری شد. در مرحله بعدی به تخمین درصد هر یک از اجزای رسوبی فوق با استفاده از شبکه های عصبی پرداخته شد. به این منظور از داده های  دومغزه جهت ساخت مدل شبکه­ عصبی موردنظرواز داده­های مغزه سوم جهت سنجش درجه اعتبار روش شبکه عصبی در تخمین مشکله های اندازه گیری شده استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که روش شبکه عصبی در این مطالعه موفق عمل کرده است

کلید واژه ها: آذربایجان غربى