بررسی سن و محیط رسوبی سازند آسماری بخش رازان (شمال شرق خرم آباد)

بررسی سن و محیط رسوبی سازند آسماری بخش رازان (شمال شرق خرم آباد)

◊◊◊◊

سیده­ سادات حسینی- گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

(E-mail:alahe12450@yahoo.com)

اعظم عبدل نیا- کارشناس ارشد شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

◊◊◊◊

چکیده :

 در پی مطالعات سنگ­چینه­ای و زیست­چینه­ای سازند آسماری در 1 کیلومتری بخش رازان از توابع شهرستان خرم­آباد برش زمین­شناسی مناسبی به منظور مطالعه محیط رسوبی این سازند انتخاب و مورد نمونه­برداری قرار گرفت.

براساس این مطالعات ضخامت سازند آسماری در برش مورد مطالعه 39/160 متر اندازه­گیری شده، از نظر لیتولوژی در کل شامل نهشته­های کربناتی مرکب از سنگ­آهک و سنگ­آهک ماسه­دار می­باشد که براساس شواهد صحرایی و تغییرات رخساره­ای به 10 واحد سنگی قابل تقسیم است. 9 واحد سنگی از این تقسیمات متعلق به آسماری میانی به سن آکی­تانین و 1 واحد سنگی متعلق به آسماری بالایی به سن بوردیگالین می­باشد.

در مجموع براساس مطالعات دقیق فسیل­شناسی صورت گرفته: 2 گروه، 1 خانواده، 41 جنس و 15 گونه روزن­بر کف­زی، 2 جنس و1 گونه روزن­بر پلاژیک، 4 جنس جلبک آهکی به همراه شماری غیر روزن­بر در برش مورد مطالعه شناسایی گردید. بر مبنای ظهور،­ افول،­ تجمع ­و گسترش چینه­شناسی ریزسنگواره­های شناخته شده دو زون زیستی­تجمعی (Assemblage zone) معرفی گردید که به شرح ذیل می­باشد :

    1- Miogypsina - Dendritina rangi -Miogypsinoides Assemblage zone

   2- Meandropsina iranica- Nephrolepidina tournoueri Assemblage zone

براساس مطالعات رسوب­شناسی صورت گرفته ­5 رخساره میکروسکوپی کربناتی در برش مورد مطالعه شناسایی گردید که درسه گروه محیطی تالاب (Lagoon)، سد (Barrir) و دریای باز­(Open Sea) قرار می­گیرند.

کلید واژه ها: سازند آسماری، زیست ­چینه­ای­، محیط رسوبی، رازان، خرم آباد.

کلید واژه ها: لرستان