محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره ۸ میدان نفتی مارون

محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 8 میدان نفتی مارون

 

مهدی رعیت پیشه:دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان،  mehdi.rayatpishe@gmail.com

حسین مصدق:دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه تربیت معلم تهران،1379 ،عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان،mosaddegh@du.ac ir

سید محمود حسینی نژاد: دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه اصفهان،1385،عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان،hoseininezhad@du.ac.ir

محمدرضا طاهری:کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت معلم تهران،1377،کارشناس شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،

Taheri2.m@nisco.ir

سازند آسماری در چاه شماره 8 میدان نفتی مارون،جنوب شرق اهواز،شامل 352 متر نهشته های کربناته با میان لایه های از ماسه سنگ وشیل است که بصورت تدریجی روی شیل های پابده و با ناپیوستگی در زیر سازند گچساران قرار دارد.براساس مطالعات انجام شده تعداد 14میکروفاسیس مربوط به 5 کمربند رخساره ای پهنه بالای جزر و مدی (Supratidal)،پهنه جزر و مدی (Tidal flat)،لاگون (Lagoon)،سد (Barrier)،و دریای باز (Open marine) شناسایی گردید.با توجه به میکروفاسیس های شناسایس شده این توالی کربناته بر روی یک پلات فرم کربناته از نوع رمپ نهشته شده است.

 کلید واژه ها:سازند آسماری،میکروفاسیس،کمربند رخساره ای،پلات فرم،رمپ

کلید واژه ها: خوزستان