میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان

میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان

◊◊◊◊◊◊◊

 آزاده بردبار، کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناس آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان Azadeh.bordbar1277@gmail.comو H_bordbar88@yahoo.com

دکتر محمد نبی گرگیج،دکتری چینه و فسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،   mngorgij@yahoo.com

دکتر رضا موسوی حرمی، دکتری رسوب شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی نجفی، دکتری لیتواستراتیگرافی ، عضو هیئت  عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 ◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران) شامل کنگلومرا ، تناوب کنگلومرا - ماسه سنگ ، تناوب  سنگ آهک ماسه ای- مارن، مارن آهکی، مارن با میان لایه هایی ازسنگ آهک - آهک ماسه ای و سنگ آهک متوسط لایه- توده ای به ضخامت 275 متر می باشد. این توالی رسوبی در حاشیه شرقی بلوک لوت نهشته شده است. مرز زیرین توالی مورد نظر با نهشته های ژوراسیک ( تناوب ماسه سنگ و شیل ) و در برخی مناطق با نهشته های کرتاسه زیرین، بصورت فرسایشی ( نا پیوسته) و مرز بالایی آن بطور دگر شیب و نا پیوسته به کنگلومرای پالئوسن- ائوسن ختم می شود. بررسی رخساره ها منجر به شناسایی 10میکروفاسیس مربوط به 5 کمربند رخساره ای پهنه جزرومدی، لاگون، سد، دریای باز کم عمق و دریای باز عمیق گردید. . تغییر تدریجی رخساره های آب های کم عمق ، عدم وجود موجودات ریف ساز، کربناتهای دوباره نهشته شده ،کمبود کورتوئید، آنکوئید و دانه های آگرگات (خاص شلف های لبه دار) نشان می دهد که توالی کربناته برش بصیران در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هوموکلینال نهشته شده اند. همچنین بدلیل فراوانی و تنوع زیاد انواع مختلف فرامینیفرای بنتیک در این برش می توان از اصطلاح "سیستم رمپ کربناته با فراوانی روزن داران کف زی"(Foram Dominated Carbonat Ramp System) استفاده نمود.

کلید واژه ها: کرتاسه بالایی، شمال غرب نهبندان، برش بصیران، میکروفاسیس، کمربند­­رخساره ای، رمپ هوموکلینال

 

کلید واژه ها: خراسان جنوبى