مطالعه توزیع ذرات آواری و کربناته در رسوبات دریای عمان- منطقه چابهار

مطالعه توزیع ذرات آواری و کربناته در رسوبات دریای عمان- منطقه چابهار

◊◊◊◊◊◊◊

صدیقه امجدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد se.am412@gmail.com

محمد حسین محمودی قرائی، دکتری ، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

 رضا موسوی حرمی، دکتری ، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

اسداله محبوبی، دکتری ، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

حمید علیزاده، دکتری، عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی، مرکز ملی اقیانوس شناسی، تهران

 

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 

هدف از این تحقیق، بررسی انواع ذرات تشکیل دهنده رسوبات دریائی دریای عمان ناحیه چابهار است. بدین منظور از شش نقطه فلات قاره دریای عمان، شش مغزه به عمق 5/0 تا 3 متر و با فواصل مختلف نسبت به ساحل با استفاده از مغزه گیر وزنی برداشت شده است. نتایج حاصل از آنالیز های فیزیکی و شیمیایی نشان می دهد که بیشتر ذرات رسوبی در حد گل (Mud) بوده و دارای بافت یکنواختی هستند. با دور شدن از ساحل، درصد رس افزایش یافته و درصد کربنات کاهش می یابد. وجود رسوبات آواری شامل کوارتز، فلدسپات و کانی های رسی و همچنین تغییر میزان کربنات ها  نشان دهنده فرایندهای هوازدگی و فرسایش، نوسانات آب دریا و آب و هوای گرم و خشک، و سیکلهای مجدد رسوبگذاری (آبشویی زیاد) در منطقه است. فراوانی کانی کائولینیت در بین کانی های رسی این شرایط را تایید می کند.

 

کلید واژه ها:رسوبات آواری، فلات قاره، دریای عمان، رس، کربنات.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان