تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری سازند داریان در میدان نفتی آزادگان

تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری سازند داریان در میدان نفتی آزادگان

◊◊◊◊◊◊◊

فاطمه سعدی راد، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد saadirad12@gmail.com

سیدرضا موسوی حرمی، دکتری سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی نفت دانشگاه آیوا، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اسدا... محبوبی، دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تربیت معلم، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدحسین محمودی قرائی، دکتری ژئوشیمی رسوبی و محیط زیست دانشگاه توکیو، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

افشین آرمون، کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی،  کارشناس ارشد مناطق نفت خیز جنوب

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

سازند داریان (آپتین) یکی از سنگ های مخزنی اصلی در حوضه زاگرس به شمار می رود. بررسی تغییرات رخساره ای و بازسازی محیط رسوبی دیرینه در شمال فروافتادگی دزفول (چاه های شماره 20 و 21 میدان آزادگان) نشان می دهد که این سازند تنها دربردارنده رخساره های وابسته به محیط کم عمق (پهنه جزرومدی و لاگون) است. مطالعات آزمایشگاهی (پتروگرافی و نمودارهای چاه پیمایی) و انطباق نمودارها موید تغییرات رخساره ای جزئی است. براساس مطالعات پتروگرافی میکریتی شدن، فشردگی مکانیکی و شیمیایی، سیمانی شدن، نئومورفیسم، انحلال، پیریتی شدن، دولومیتی شدن و هماتیتی شدن  از مهم ترین فرایندهای دیاژنزی شناسایی شده است که رخساره های سازند داریان را تحت تاثیر قرار داده است. 

کلید واژه ها:سازند داریان، رخساره، محیط رسوبی، دیاژنز

کلید واژه ها: خوزستان