میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند گدوان در برش کوه بال سبز، شمال غربی نورآباد ممسنی

میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند گدوان در برش کوه بال سبز، شمال غربی نورآباد ممسنی

◊◊◊◊◊◊◊

 

چراغی1، رشید*_ ملکی خیمه ‏سری2، سارا _ گرگیج3، محمد نبی_ رستمی پایدار4، قدرت الله

1. دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.   Rashidcheraghi@Gmail.co

            2. عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.

3. عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوجستان.  mngorgij@yahoo.com

4. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

 ◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 

سازند گدوان به سن بارمین- آپتین)کرتاسه زیرین) یکی از سنگ‏ مخزن‏های هیدروکربنی گروه خامی در جنوب باختر ایران است که در خوزستان و شمال باختری فارس، بیشتر شیلی است اما به‏ سوی جنوب خاوری فارس، به تدریج به رسوب‏های آهکی تبدیل می‏شود، بطوریکه لیتولوژی سازند گدوان در برش مورد مطالعه بیشتر آهکی است و تناوبی از آهک، آهک مارنی، مارن و شیل می‏باشد. ستبرای این سازند در ناحیه مورد مطالعه 98متر است که بصورت تدریجی بر روی سازند آهکی فهلیان و به صورت همشیب و پیوسته در زیر سازند داریان قرار دارد. بر اساس مطالعات صحرایی و مقاطع میکروسکوپی انجام شده، میکروفاسیس‏ها در قالب سه دسته رخساره‏ای وابسته به تالاب پشت سد (Lagoon )، سد (Bar) و دریای باز ((Open marine شناسایی شده است. بافت ضخامت زیادی از برش مورد مطالعه بیشتر از نوع پکستون/ بیوکلاستی و مادستون/ بیوکلاستی است که بیشتر مربوط به دریای باز است. وجود کلسی توربیدایت و شواهد مربوط به آنها در برخی ریز رخساره‏ها، مبین نهشته شدن رسوبات سازند گدوان در یک پلت‏فرم کربناته از نوع شلف می باشد.

 

کلید واژه ها: میکروفاسیس، سازند گدوان، کرتاسه زیرین، شلف کربناته، کوه بال سبز، نورآباد ممسنی.

کلید واژه ها: فارس