آنالیز رخساره هاو محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود، شمال غرب نیشابور

آنالیز رخساره هاو محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود، شمال غرب نیشابور

زهره نوروزی*، رضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

Z_novroozi85@yahoo.com

چکیده

در بخش غربی زون ساختاری بینالود، رسوبات ائوسن از تناوب های شیل، ماسه سنگ و کنگلومرا تشکیل شده است. در منطقه مورد مطالعه (شمال غرب نیشابور)، این رسوبات 391 متر ضخامت داشته و مرز زیرین آن با رسوبات کرتاسه نا مشخص و مرز بالایی آن با رسوبات قرمز رنگ نئوژن به صورت هم شیب است. مطالعات صحرایی 50 نمونه سنگی و 40 نمونه میکروسکوپی منجر به شناسایی یک رخساره دانه درشت (Gcm)، چهار رخساره دانه متوسط (Sp, Sh, Sl, Sm)، یک رخساره دانه ریز (Fm) و دو پتروفاسیس کنگلومرای الیگومیکتیک و ماسه سنگ کلک لیتایت شده است. بررسی شواهد ساختی، بافتی، محتوای فسیلی نشان دهنده تشکیل این نهشته ها در یک محیط دریایی عمیق و تحت تاثیر جریان های توربیدیتی است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى