ارزیابی پتانسیل ژنتیکی سنگهای منشاء میدان نفتی مسجدسلیمان

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رضایی، زهره ؛ علیزاده،بهرام ؛ قلاوند، هرمز
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

In the present work ۳۵ cutting samples from ۵ oilwells of Masjede-Soleiman oilfield have been pyrolysed by Rock-Eval۶. Results indicate that, Kazhdumi, Garu and Sargelo formations have high TOC and Tmax values, passed diagenesis stage and therfore, have high hydrocarbon generation potential. Van Krevelen diagram demonstrating the studied formations shows type III kerogen for Sargelo formation and mixed type III/II kerogen for rest of the formations. Sargelo formation with Tmax up to ۴۸۱°C not only crossed the oil window but also has reached wet gas generating stage. Organic facies changes in Sargelo Formation having low HI in compare to OI indicate oxidizing invironment of deposition. Total Organic Carbon and Tmax increase from northwest to southeast and also proves the increase in hydrocarbon genetic potential of Masjide-Soleiman oilfield.

مطالعه حاضر در میدان نفتی مسجدسلیمان بر روی 35 نمونه خرده حفاری حاصل از 5 حلقه چاه بوسیله دستگاه پیرولیز راک- ایوال6 نشان می‌دهد که سه سازند کژدمی، گرو و سرگلو با بالاترین مقدار TOC و Tmax دارای پتانسیل هیدروکربن زایی بوده و از مرحله دیاژنز گذر نموده‌اند. دیاگرام ون کرولن ترسیم شده برای نمونه‌های مورد مطالعه نشان داد که تنها سازند سرگلو با کروژن نوعIII و مابقی سازندها با کروژن نوعII/III مشخص می‌گردند. نکته قابل توجه آنکه سازند سرگلو با داشتن Tmax بالاتر از 481 درجه سانتیگراد نه تنها از مرحله پنجره نفتی عبور نموده بلکه به مرحله تولید گاز مرطوب نیز رسیده است. منحنی تغییر رخساره آلی نشان می‌دهد که سازند سرگلو با داشتن نسبت پائین شاخص هیدروژن به شاخص اکسیژن در محیط اکسیدان نهشته شده است. روند توزیع TOC و Tmax از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق میدان افزایش یافته که خود موید فزونی توان هیدروکربن زائی در این روند می‌باشد.

کلید واژه ها: میداننفتیمسجدسلیمان میداننفتی هیدروکربن سنگمنشا سازندسرگلو کروژن مسجدسلیمان زمین شناسی نفت سایر موارد