پتروگرافی و بررسی رخساره های تراورتن های چاه سفید همت آبادچاهریسه

پتروگرافی و  بررسی رخساره های تراورتن های چاه سفید همت آبادچاهریسه

◊◊◊◊◊◊◊

زهره عسکری ، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

a.t.riahi@gmail.com(09132054615)

عبدالحسین کنگازیان ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

علی خان نصر اصفهانی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

◊◊◊◊◊◊◊ 

    چکیده

تراورتن های چاه سفید همت آباد در 60 کیلومتری شمال شرق شهر اصفهان واقع شده است .این منطقه بخشی از زون ارومیه – دختر(شمال غرب– جنوب شرق) می باشد. ازنظرریخت شناسی تراورتن های منطقه مورد مطالعه از نوع شکاف- پشته و مربوط به زمان کواترنر است. شواهد پتروگرافی نشانگر عمدتاً ترموژن بودن این ذخایر می باشد.   ویژگی های بافتی در این رسوبات تاییدی بر حضور فعال و فعالیت های زیستی و میکروبی همزمان با رسوبگذاری تراورتن می باشد. حضورلامیناسیون درتراورتن ناشی ازرشد متناوب فصل/ روزانه می باشد.

کلید واژه : تراورتن، چاه سفید همت آباد، زون ارومیه دختر.

کلید واژه ها: اصفهان