ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء گدوان در میدان نفتی اهواز

ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء گدوان در میدان نفتی اهواز

سحر عبدل زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، sahar_abdolzadeh@yahoo.com

میر حسن موسوی، دکتری رسوب شناسی و سنگ رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، moosavi_m_h@yahoo.com

محمد رضا کمالی، دکتری زمین شناسی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، kamalimr@ripi.ir

حسن امیری بختیار، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، geology@nisoc.ir

مسعود شایسته، کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، shayesteh56@yahoo.com

چکیده :

بررسی ژئوشیمیایی سازند گدوان که به عنوان سنگهای منشاء احتمالی در میدان نفتی اهواز مطرح می باشند، نشان داد که این سازند توانایی زایش هیدروکربور را پیدا نموده است. نتایج نشان می دهد که سازند گدوان  با توجه به مقدار کل کربن آلی از پتانسیل تولید خوبی برخوردار و سنگ منشاء اصلی تولید هیدروکربن می باشد. کروژن غالب در نمونه ها از نوع II، III و مخلوط II/III می باشد، بنابراین این نوع کروژنها مستعد تولید نفت و گاز هستند. محیط رسوبی نشانگر ته نشست مواد آلی در محیطهای احیایی تا اکسیدان دارد. سازند گدوان با داشتن محدوده متغیر رخساره ای بیانگر شرایط محیط رسوبگذاری دریایی پسرونده است. شاخص حرارتی مواد آلی نشان دهنده ورود اکثر نمونه ها بدرون پنجره نفتی می باشد.

کلید واژه ها: سازند گدوان، پتانسیل هیدروکربورزائی، کروژن، محیط رسوبی، پنجره نفتی، میدان نفتی اهواز

کلید واژه ها: خوزستان