بررسی کیفیت مخزنی سازند گورپی در یکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از نرم افزارIRAP-RMS

بررسی کیفیت مخزنی سازند گورپی در یکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از نرم افزارIRAP-RMS

ولی مهدی پور ، کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، شرکت مهندسی نفت کیش، v.mehdipour@yahoo.com

نازیکا معینی نیا، کارشناس مهندسی معدن، شرکت مهندسی نفت کیش

 چکیده:

این مطالعه به منطور ارزیابی کیفیت مخزنی سازند گورپی در یکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از اطلاعات میادین مجاور انجام گرفت. در این مطالعه زون بندی سازند گورپی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی گاما، صوتی، نوترون و چگالی و در نظر گرفتن میزان تخلخل و درجه اشباع آب انجام گرفت و با میادین مجاور تطبیق داده شد. بر این اساس مخزن گورپی به دو زون Gu_Z1 و Gu_Z2 تفکیک شد. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزارIRAP-RMS مدل ساختمانی میدان ایجاد گردید. پس از ساخت مدل ساختمانی و ایجاد شبکه ژئوسلولار زمین شناسی تغییرات تخلخل و درجه اشباع آب مدل گردید. در نهایت با اعمال حد برش تخلخل و درجه اشباع شدگی آب، مدل نسبت ضخامت حالص به ناخالص تهیه گردید. براین اساس زون Gu_Z1 فاقد حجم نفت درجای قابل ملاحظه تشخیص داده شد در حالی که زون Gu_Z2 دارای مقادیر قابل توجهی از انباشت هیدرورکربن می باشد.

کلید واژه ها: سازند گورپی، نمودارهای پتروفیزیکی، مدل ساختمانی، نرم افزارIRAP-RMS

کلید واژه ها: خوزستان