تاریخچه رسوبی و بلوغ حرارتی سازندهای منشاء در میدان نفتی کیلور کریم

تاریخچه رسوبی و بلوغ حرارتی سازندهای منشاء در میدان نفتی کیلور کریم

هاشم صراف دخت، دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز Email: hashemsarafdokht@gmail.com

دکتر بهرام علیزاده، استاد گروه زمین­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز  Email: Alizadeh@scu.ac.ir

مجتبی رجبی، دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران  Email: rajabi@khayam.ut.ac.ir

حیدر بصیری، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز  Email: heidar.basiri@gmail.com

چکیده :

میدان نفتی کیلورکریم در ناحیه دزفول جنوبی قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، بازسازی تاریخچه تدفین و مدل­سازی حرارتی میدان نفتی کیلورکریم و مقایسه آن با داده­های پیرولیز راک­ایول و انعکاس ویترینایت می‌باشد. در این مطالعه از نرم­افزار PBM, Pars Basin Modeler برای مدل­سازی چاه­ها استفاده شد. مدل­سازی انجام شده در این میدان نشان داد که بر اساس روش مدل­سازی لوپاتین در چاه شماره یک سازند کژدمی از چهار میلیون سال پیش و در عمق 3930 متری وارد پنجره نفت­زایی گردیده است و بر اساس روش کنیتیکی Easy %RO این سازند از شش میلیون سال پیش و در عمق 3770 متری وارد پنجره نفتی شده است. در چاه شماره دو بر اساس روش لوپاتین سازند سروک در عمق 3830 متری از یک میلیون سال پیش وارد پنجره نفتی شده و بر اساس روش کنیتیکی Easy %RO این چاه از زمان 5 میلیون سال پیش و از عمق 3840 متری وارد پنجره نفتی شده است. در چاه شماره a4 نیز بر اساس روش لوپاتین آغاز نفت­زایی در بخش بالایی سازند کژدمی از یک میلیون سال پیش در عمق 3980 متری آغاز شده و بر اساس روش کنیتیکی Easy %RO این چاه از زمان 6 میلیون سال پیش وارد پنجره نفتی گردیده است. همچین در این مطالعه مشخص شد که استفاده از روش کنیتیکی از صحت و دقت بیشتری در مقابله روش لوپاتین بر خوردار است. به طور کل در این میدان از سمت شمال به سمت جنوب به علت افزایش ضخامت سازند­ آغاجاری سن نفت­زایی افزایش می­یابد.

کلید واژه ها: خوزستان