مقایسه شکستگی­ها در یک موقعیت ساختاری یکسان در دو چاه با استفاده از لاگ تصویری

مقایسه شکستگی­ها در یک موقعیت ساختاری یکسان در دو چاه با استفاده از لاگ تصویری

سمیرا باقرزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، samirakashan@yahoo.com

رامین مالدار، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز، raminmaldar@yahoo.com

 

چکیده :

در این مطالعه شکستگی­های استخراج شده از لاگ­های تصویری(OBMI-UBI) دو چاه واقع در یک میدان کربناته در جنوب باختر ایران مورد تحلیل آماری قرار گرفته است. در این مطالعه با مقایسه شکستگی­های موجود در سازندهای یکسان در دو چاه مجاور، تفاوت­ها و تشابه­های شکستگی­های سیستماتیک بررسی شده است و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا شکستگی­های یک سازند که از دو چاه واقع در یک موقعیت ساختاری یکسان برداشت شده اند، مشابه هستند یا خیر؟

 این مطالعه نشان داد که شکستگی­های موجود در دو چاه از نظر عمق تجمع، تعداد شکستگی­های طبیعی و القایی و جهت­گیری آن­ها با هم تفاوت دارد، اما نسبت شکستگی­های باز به شکستگی­های بسته بخاطر موقعیت یکسان دو چاه و میزان تنش­های وارده تقریبا یکسان است.

کلید واژه ها: لاگ­های تصویری- شکستگی­های طبیعی- شکستگی­های القایی- جهت­گیری- تنش