تعیین الگوی تراکمی شکستگی­های مخزن آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از روش­های تحلیل دایره محاطی و داده­های مغزه

تعیین الگوی تراکمی شکستگی­های مخزن آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از روش­های تحلیل دایره محاطی و داده­های مغزه

روح­انگیز محمدیان کارشناسی­ارشد ، شرکت ملی نفت ایران مناطق نفت­خیز جنوبmohammadian.r@nisoc.ir

خیرالله نورائی­ نژاد دانشجوی کارشناسی­ ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

 چکیده :

میدان مارون در جنوب فروافتادگی دزفول شمالی و در بخش میانی این زون ساختاری در امتداد تاقدیس­های آغاجاری و رامین قرار گرفته است. در این مطالعه با استفاده از نتایج داده­های مغزه، روش­های تحلیل هندسی و تغییرات انحناء هندسه تاقدیس و شکستگی­های مرتبط با چین خوردگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج حاصله انطباق خوبی بین روش­های تحلیل هندسی، داده­های مغزه و تغییرات انحناء در ناحیه مرکزی تاقدیس مارون و حضور شکستگی­ها در این بخش وجود دارد. تحلیل داده­های مذکور بیانگر این مطلب است بیشترین پراکندگی شکستگی­ها در سازند آسماری در یال جنوبی بخش مرکزی و بخش شمال شرقی دیده می­شود و بنابرین بخش غربی مخزن، تراکم شکستگی کمتری نسبت به قسمت­های مرکزی دارای می­باشد. در نهایـت می­توان چنـین نتیجه­گیری نمود که برای حفر چاه­های توسـعه­ای و تولیـدی آتی می­بایست پارامتر­های ذکر شده مدنظر قرار داده شده و به قسمت شمال­شرقی ویال جنوبی تاقدیس مارون توجه بیشتری مبذول گردد.

کلید واژه ها:(میدان مارون،شکستگی، مغزه، تحلیل هندسی،سازند آسماری)