ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری توسط نگارهای چاه پیمایی در میدان اهواز

ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری توسط نگارهای چاه پیمایی  در میدان اهواز

ثریا سردارآبادی، کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران ، Ssardarabadi@yahoo.com

یوسف بیرق دار، کارشناسی ارشد ژئوفیزیک از دانشگاه تهران، مهندس شرکت نفت،Aylar 321 @yahoo.com

چکیده :

در این پروژه، با استفاده از نگاره های چاه پیمایی یک حلقه چاه کلیدی انتخاب شده در میدان اهواز و بهره گیری از نرم افزار تخصصی GeoloG 6.6 و روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی (Probabilistic)، پارامترهای مخزنی سازند آسماری مورد ارزیابی قرار گرفته است

بر اساس نتایج این ارزیابی ، بررسی ترکیب سنگ شناسی سازند آسماری با استفاده از کراس پلات نوترون- چگالی نشان می دهد که این سازند اساسا آهکی و در بعضی فواصل دولومیتی است. و میانگین تخلخل موثر و اشباع آب موثر برای سازند آسماری به ترتیب 86/9 درصد و93/22 درصد بدست آمده است.

آنالیز داده های چاه پیمایی نشان می دهد که سازند آسماری با لیتولوژی آهکی-دولومیتی دارای تخلخل و تراوایی مناسب و میزان اشباع شدگی  آب پایین ، دارای اشباع هیدروکربور بالایی می باشد.

کلید واژه ها:( 6کلمه) :سازند، تخلخل، اشباع شدگی ، آسماری

کلید واژه ها: خوزستان