تخمین تخلخل و تراوایی توسط داده‌های چاه‌پیمایی، مغزه و NMR

تخمین تخلخل و تراوایی توسط داده‌های چاه‌پیمایی، مغزه و NMR

سرور ستاینده‌دوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی نفت، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ssdavani@gmail.com

محمدرضا کمالی، دکترای ژئوشیمی نفت، رئیس مرکز مطالعات اکتشاف و تولید و عضو هیئت علمی(دانشیار)، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران، kamalimr@ripi.ir

محمد محمدنیا،کارشناس ارشد مهندسی معدن،رئیس واحد پژوهش پتروفیزیک و عضو هیئت علمی(مربی)، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران، mohammadniam@ripi.ir

حبیب اله حیدری رنانی، کارشناس ارشد زمین‌شناسی مهندسی(دانشگاه تهران)، مدرس  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران، ایران،

 habib.heidari@gmail.com

چکیده :

ارزیابی کیفیت مخزنی و تعیین خصوصیات پتروفیزیکی اهمیت ویژه‌ای در صنعت نفت دارد. آگاهی دقیق از آن‌ها این امکان را به مهندسان نفت می‌دهد که برای بررسی دقیق مراحل تولید در یک میدان ابزار کافی در اختیار داشته باشند و در توسعه میادین تواناتر باشند. در این مطالعه، دو ویژگی‌های مخزنی شامل تخلخل و تراوایی سازندهای کنگان و دالان در دو چاه در یکی از میادین جنوب ایران، با استفاده از داده‌های مغزه، داده‌های چاه‌پیمایی و داده‌های نگار تشدید مغناطیس هسته‌ای (NMR) مورد بررسی قرار گرفته‌اند و با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

کلید واژه ها: تخلخل، تراوایی، مغزه، چاه‌پیمایی و نگار مغناطیس هسته‌ای.