ارزیابی پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی بینک

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده نثارزاده, رضا، علیزاده, بهرام، قلاوند،هرمز
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Petrophysical characters of different zones in Bangestan reservoir of Binak oilfield has been studied. For this Neutron, Gamma, Density and PEF logs along with lithological columns of the Bangestan reservoir wells have been used. Stratigraphical longitude cross section of the oilfield have been drawn using Column of seven wells out of total ۱۴ wells of the oilfield. Zonation of the studied reservoir was done on this cross section.It has been devided into ۷ zones, comprising  Ilam, Lafan and Sarvak Formations. In Later stage petrophysical characters of the divided zones, were extracted from the well reports and arranged in seven tables and finally ۹۸ maps of ۲D and ۳D were prepared. Main pay zones comprise, zone ۳,۴ and ۵. Among these, zone ۴ contains sufficient amount of Rudist debris and therefore has high porosity is the best payzone. Despite low primary porosity in whole oilfield, fractures especially at the crest(demonstrated by high mud lost), made Bangestan reservoir a good and productive reservoir. Maximum production from well number ۲ also, proves the determined results. Finally it could be concluded that the best location for future drilling would be north to northeast of well ۹, while perforating the zone ۴ of the drilled well.     


در این مطالعه خصوصیات پتروفیزیکی زون‌های مخزن بنگستان میدان نفتی بینک مورد ارزیابی قرار گرفت، بدین منظور نمودارهای چاه پیمائی نوترون، گاما، چگالی و PEF ونیز با استفاده از نمودار ترسیمی سرچاهی، ستونهای لیتولوژیکی چاهها برای  چاههای مخزن بنگستان ترسیم گردید. سپس با بکارگیری ستونهای ترسیم شده 7 چاه از14حلقه چاه حفاری شده در میدان، مقطع طولی تطابق چینه‌شناسی از میدان ترسیم،  و زون بندی مخزن بر روی مقطع تهیه شده اعمال گردید. در زون‌بندی انجام شده، مخزن بنگستان به 7 زون تقسیم شده که در برگیرنده سازندهای ایلام،  لافان و سروک می‌باشند. بدنبال آن خصوصیات پتروفیزیکی زونها از گزارشات پتروفیزیکی و نهائی چاهها استخراج ودر7 جدول تنظیم  و سپس 98 نقشه بصورت دو بعدی و سه بعدی، ترسیم گردید. زونهای عمده بهره‌ده شامل زونهای 3، 4 و5 می‌باشند، که در میان این زونها، زون4 با داشتن قطعات خرده رودیست از بالاترین کیفیت مخزنی برخوردار بوده و بیشترین سهم تولید از مخزن را دارا می‌باشد.  علیرغم تخلخل نسبتا پایین در کل مخزن، وجود شکستگی در میدان، و بخصوص در نواحی ستیغ (با توجه به هرزروی گل) باعث بهبود کیفیت مخزن گردیده است. بیشترین تولید میدان، که از چاه شماره2 صورت می‌گیرد خود موید این نکته است. براساس نتایج بدست آمده، شمال تا شمال شرقی چاه شماره 9 برای برداشت از مخزن با مشبک کاری زون4 بهترین منطقه جهت حفاریهای آتی معرفی می‌گردد.

کلید واژه ها: مخزنبنگستان میداننفتیبینک نوترون پتروفیزیک مخزن زمین شناسی نفت سایر موارد