مقدمه ای بر مطالعه خارپوستان از نهشته های آهکی منطقه روبیات (جنوب شرق بیرجند)

مقدمه ای بر مطالعه خارپوستان از نهشته های آهکی منطقه روبیات (جنوب شرق بیرجند)

کیارش رحیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد kia.rahimi58@yahoo.com

علی اصغر آریایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد aliasghar.ariaee@yahoo.com

محسن علامه، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده:

 نهشته های آهکی جنوب شرق بیرجند فون غنی از خارپوستان و فرامینیفرها می باشد. در این بررسی، در بیرون زدگی های متعدد که در پهنه مورد مطالعه انجام گرفت تعداد 10 جنس و 14 گونه از خارپوستان از این منطقه شناسایی گردید، که تعداد شاخصی از اینها مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به میکروفون و ماکروفون، قدمت رسوبات مذکور به ائوسن میانی (لوتسین تا پری ابونین زیرین) اختصاص یافته است و با توجه به جنس های شناخته شده می توان چنین نتیجه گرفت که رسوبات مذکور در شرایط محیط گرم و کم عمق پلت فورم آهکی گذاشته شده است.

 

کلید واژه ها:خارپوستان، روبیات، بیرجند

کلید واژه ها: خراسان جنوبى