تغییرات آب و هوایی تریاس پسین-ژوراسیک میانی بر مبنای فلور منطقه طبس، ایران مرکزی

تغییرات آب و هوایی تریاس پسین-ژوراسیک میانی بر مبنای فلور  منطقه طبس، ایران مرکزی

◊◊◊◊◊◊◊

فاطمه واعظ جوادی، عضو هیئت علمی بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز،fatemehjavadi19@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده:

گونه های ماکروفسیل گیاهی در منطقه طبس به دو سازند نایبند (بخش قدیر) با سن رتین و سازند هجدک با سن ژوراسیک میانی تعلق دارند. تعداد 23 گونه از بخش قدیر سازند نایبند و تعداد 25گونه از سازند هجدک مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به آمار پراکنش گونه ها در قالب راسته های اکوئی ستال ها، فیلیکال ها، بنتیتال ها، نیلسونیال ها، پتریدوسپرمال ها، کی تونیال ها و کونی فرال ها، آب و هوای گرمسیری-نیمه گرمسیری و مرطوب برای تریاس پسین و با تغییرات اندکی در طی ژوراسیک زیرین و میانی، آب و هوای مرطوب و نیمه گرمسیری-معتدل برای ژوراسیک میانی خاطرنشان می گردد. به این ترتیب، تا حدودی در این منطقه روند خنک شدگی آب و هوا متصور می باشد.

کلید واژه ها: تغییرات آب و هوایی، تریاس پسین-ژوراسیک میانی، فلور، طبس، ایران مرکزی.

کلید واژه ها: خراسان رضوى