پالئواکولوژی سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)

پالئواکولوژی سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)

◊◊◊◊◊◊◊

 رضوان دهقان*، دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران  Rezvan.dehgan@yahoo.com

امرلله صفری، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران  safari@sci.ui.ac.ir

 ◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 سازند قم در ناحیه قهرود در 45 کیلومتری جنوب کاشان باضخامت 325 متر شامل آهکهای نازک، متوسط تا ضخیم لایه و توده ای بوده که با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سنگهای ولکانیکی ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده است. در این پژوهش، نقش روزن داران بزرگ و همچنین تأثیر عوامل مختلف محیطی نظیر شوری، بستر، انرژی هیدرودینامیکی، نور و فرایند همزیستی که بر روی توزیع فرامینیفرها اثر می گذارند مطالعه شده است تا بتوان از این طریق به بازسازی محیط دیرینه این سازند دست یافت. حضور روزن داران بنتیک بزرگ با دیواره نازک هیالین نشانگر نور و انرژی کم، شوری نرمال دریایی می باشد. در اعماق کمتر این دسته روزن داران به علت کاهش عمق، افزایش شدت نور و میزان انرژی پوسته هایشان اندازه کوچکتری دارند. در لاگون نیمه محصور روزن داران با دیواره ی منفذ دار و روزن داران با دیواره ی بدون منفذ با همدیگر حضور دارند. در آبهای کم عمقتر (لاگون محصور) حضور روزن داران با دیواره ی بدون منفذ نشانگر کاهش عمق، افزایش نور و شوری می باشد.

 کلید واژه ها: سازند قم، روزن داران، پالئواکولوژی، ناحیه قهرود

کلید واژه ها: اصفهان