نانوستراتیگرافی سازند گورپی در برش کوه سفید (شرق رامهرمز)

نانوستراتیگرافی سازند گورپی در برش کوه سفید (شرق رامهرمز)

◊◊◊◊◊◊◊

 فرزانه اصل شیرین،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، farzaneasl53@yahoo.com

انوشیروان کنی،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

حسن امیری بختیار، معاون مدیر، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز

شهرام آورجانی، کارشناس شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز

 چکیده :

 نانو فسیلهای آهکی دارای محدوده چینه شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع هستند، لذا از این گروه فسیلی می توان جهت تقسیمات بیوستراتیگرافی استفاده کرد.بدین سبب برش سازند گورپی در کوه سفید، شرق رامهرمز، مورد مطالعه قرار گرفت.لیتولوژی عمده این سازند شامل شیل و آهک همراه با میان لایه هایی از آهک شیلی است، ضخامت این سازند  202 متر اندازه گیری شده است و از آن 140 نمونه جهت مطالعات نانوفسیلی برداشت گردیده است. مجموعه نانوفسیلی شامل 55 گونه از 33 جنس متعلق به 14 خانواده و 5 راسته شناسایی و توصیف شد. پراکندگی نانوفسیلهای موجود، مبین حضور زون های نانوفسیلی CC17 تا  CC226aسیسینگ (1977) وNP5   مارتینی (1971) است . سن سازند گورپی در برش کوه سفید از سانتونین پسین تا پالئوسن پسین همراه با نبود رسوبی بین انتهایی ترین بخش ماستریشتین و ابتدای پالئوسن پسین (CC26b-NP4) است .

کلید واژه ها: بیوستراتیگرافی، سازند گورپی، نانوفسیلهای آهکی، رامهرمز

کلید واژه ها: خوزستان