بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش پادها بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک

بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش پادها بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک

◊◊◊◊◊◊◊

 مرتضی احمدی، کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه مشهد،

 mortezaahmadi2000@ yahoo.com

محمد وحیدی نیا، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ،1386، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدvahidinia@yahoo.com

علیرضا عاشوری، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه هال انگلستان ،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد   ashouri2001@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 سازند آب تلخ یکی از واحد های کرتاسه پسین حوضه رسوبی کپه داغ (شمال شرق ایران) می باشد. برش مورد نظر در شرق این حوضه در روستای پادها دارای 991 متر ضخامت بوده و لیتولوژی آن متشکل از شیل و مارن خاکستری تا خاکستری متمایل به آبی می باشد. مرز زیرین آن با سازند آبدراز به صورت تدریجی و همشیب و مرز بالایی آن با سازند نیزار ناپیوسته است. در این مطالعه 42 گونه فرامینیفر پلانکتونیک از 17 جنس در قالب 6 بایوزون تحت عنوانDicarinella asymetrica ، Globotruncanita elevata،Globotruncana ventricosa ، Radotruncana calcarata، Globotruncanella havanensis و Globotruncana aegyptica  شناسایی شده است. بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک شناسایی شده، سن سازند آب تلخ در برش پادها سانتونین پسین – ماستریشتین پیشین تعیین شده است. در این مطالعه بر اساس حضور گونه Dicarinella asymetrica سن سانتونین پسین برای قاعده و همچنین بر اساس دو گونه Globotruncanella havanensis و Globotruncana aegyptica ماستریشتین پیشین برای انتهای برش مورد مطالعه تعیین شده است. 

 

 

کلید واژه ها: بایوزون، سازند آب تلخ، سانتونین پسین- ماستریشتین پیشین، کپه داغ و فرامینیفر پلانکتونیک.

کلید واژه ها: خراسان رضوى