اولین گزارش از نانوپلانکتونهای آهکی جنس Fasciculithus سازندگورپی در منطقه کنگان

اولین گزارش از نانوپلانکتونهای آهکی جنس Fasciculithus سازندگورپی در منطقه کنگان

*شهنازفنایی ، کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه پیام نوربیرجند ، fanaeishahnaz@yahoo.com

فاطمه هادوی، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، fhadavi@ferdowsi.um.ac.ir.

چکیده:

با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع نانوفسیلهای آهکی،این گروه ازفسیلها،ابزاربسیارمناسبی برای زیرتقسیم بندی زیست چینه شناختی هستند. بدین سبب و به علت وجود گونه هایی ازجنس Fasciculithus  در برش کنگان که برای اولین بار از ایران گزارش می شوند وبه فراوانی در سازندگورپی یافت شده اند، این جنس مورد مطالعه دقیق تر قرارمی گیرد.سازندگورپی دراین محل با لیتولوژی آهک خاکستری تیره رنگ نرم فرسا دیده می شود.

ظهور گونه های مختلف فاسیکولیتوس در مقاطع مورد مطالعه منطقه کنگان و اینکه گونه های مختلف این جنس شاخص های خوبی برای زون بندی استاندارد پالئوسن پسین هستند و نیز باتوجه به بازه زمانی حضورگونه های مختلف جنس فاسیکولیتوس (NP5-NP10) از زون بندی Martini(1971) ، می توان نتیجه گرفت که سازندگورپی دربرش کنگان در بازه زمانی پالئوسن پسین قراردارد.

کلید واژه ها: اولین گزارش، نانوپلانکتونهای آهکی، جنس Fasciculithus ، سازندگورپی ، منطقه کنگان.

 

کلید واژه ها: بوشهر