مدل کمی آبخوان شهر مشهد

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محمد جلال سیادتی مقدم ، عبدالوحید آغاسی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

افزایش بی رویه جمعیت ، محدودیت منابع آبهای سطحی و بهره برداری بیش از حد از آب زیر زمینی باعث ببار آمدن خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشور شده است . با استفاده از شبیه سازها یا مدلها می توان با دقت قابل قبولی شرایطی مشابه آنچه در طبیعت موجود است بوجود آورد و برای مدیریت بهره برداری و حفاظت از آبهای زیر زمینی از آن استفاده نمود .[1]برای تهیه مدل ریاضی آب زیر زمینی ابتدا اطلاعات ورودی به کد نرم افزاری PmWin5.3 جمع آوری و پردازش شدند .مدل تهیه شده در دو رژیم دائم و غیر دایم مورد واسنجی قرار گرفت . تحلیل خطای باقیمانده ها ، توزیع مکانی خطاها ، درصد اختلاف ورودی و خروجی مدل ، تحلیل حساسیت ، واسنجی شرایط مرزی ، مقایسه سطح آب محاسبه شده و مشاهده شده و در نهایت صحت سنجی مدل در هر دو رژیم دائم و غیر دائم مورد بررسی قرار گرفتند. با گذر از تمامی این مراحل مدل آب زیر زمینی شهر مشهد تهیه شد . بر اساس پیش بینی مدل ، چنانچه حوادث هیدرولوژیکی سالهای 1375 تا 1382 دوباره از سال  1382 تا سال 1390 به وقوع بپیوندد و دوباره شاهد خشک سالی های شدید باشیم ، به طور متوسط ، سطح آب زیر زمینی محدوده مدل در طی این دوره 8 ساله ، حدود  5/11 متر افت خواهد نمود . البته توزیع این افت یکسان نخواهد بود .مناطق شرقی شهر مشهد بین 5/1 تا 5 متر و مناطق مرکزی شهر 5 تا 15متر افت خواهند داشت . بیشترین افت سطح آب زیر زمینی را در غرب مشهد و محدوده پیزومتر اراضی قاسم آباد شاهد خواهیم بود . به علت فقدان تغذیه آبخوان به خاطر احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و همچنین تراکم شدید چاه ها در این منطقه و همچنین افزایش سرانه مصرف آب و افزایش جمعیت شهر ، سطح آب غرب مشهد در بعضی مناطق بیش از 30 متر افت خواهد نمود .

کلید واژه ها: خراسان رضوى