بیواستراتیگرافی نهشته های کربونیفر در شمال غربی راور (برش چهارصندلو) بر اساس بازوپایان

بیواستراتیگرافی نهشته های کربونیفر در شمال غربی راور (برش چهارصندلو) بر اساس بازوپایان

◊◊◊◊◊◊◊

 علی غلامرضاپور ، کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند  ، a.gh2610@email.com

محمدرضا کبریائی زاده ، دکتری چینه و فسیل شناسی دانشگاه پیام نور (مرکز دامغان)

مریم ناز بهرام منش تهرانی ، دکتری چینه و فسیل شناسی  دانشگاه میلان ایتالیا

Bahrammanesh@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده:

 قطع مورد مطالعه در ناحیه شمال غربی راور (کرمان) واقع شده است. در زمان کربونیفر زیرین (تورنزین- ویزئن) فونای غنی از براکیوپودها قرار گرفته است که نیازمند به مطالعه دقیق تر و سیستماتیک بر روی آنها وجود داشت.

در این مطالعه 14 جنس و 11 گونه در 5 راسته براکیوپودی شناسائی گردید و تمام آنها به صورت سیستماتیک، مطالعه و عکسبرداری شده است.

فونای براکیوپود شناسائی شده از خانواده های:

Rhipidomellidae – Refinesquidae – Pulsiidae – Productidae – Atyrididae – Mucrospiriferidae – Syringothyridoidae.

نتیجه این تحقیقات نشان داد که، مرز بالائی سازند شیشتو 2 در این ناحیه پیوسته است. سن سازند شیشتو 2 در این برش تورنزین تا ویزئن میانی است. مطالعه فونای کنودونتی در این ناحیه برای تعیین مرز لایه ها در بین سازند ها ضروری است.

کلید واژه ها: کرمان