میکروبایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند فرخی در شمال باختری خور (ایران مرکزی)

میکروبایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند فرخی در شمال باختری خور (ایران مرکزی)

 ◊◊◊◊◊◊◊

رزمجویی، آزاده1 ؛مجیدی فرد،  محمودرضا2  ؛محتاط، طیبه3

1-      پژوهشکده ی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

azaderazmju@gmail.com

2-      پژوهشکده ی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

Yahoo.com@m_majidifard

3-گروه فسیل شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

tayebehmohtat@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده

 برای اولین بار و به منظور سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند غیر رسمی فرخی، برشی در نزدیکی روستای فرخی در شمال باختری خور و بیابانک از توابع استان اصفهان انتخاب گردید و مورد نمونه برداری و بررسی دقیق قرار گرفت. سازند فرخی در برش شمال باختری خور شامل 230 متر ستبرا میباشد که از نظر سنگ چینه نگاری به سه عضو تقسیم میشود. لیتولوژی عمده ی این برش شامل مارن، مارن اهکی ، آهک مارنی و آهک میباشد. مرز پایینی و بالایی  این سازند به ترتیب با سازندهای غیر رسمی هفتومان و چوپانان به صورت پیوسته  میباشد.

مطالعه ی انجام شده بر روی این برش منجر به شناسایی 33 گونه متعلق به 15 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک گردید. بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک شاخص 4 بایوزون از قدیم به جدید به شرح ذیل تفکیک گردید:

بایوزون شماره 1:Contusotruncana contusa total range zone

بایوزون شماره 2:Globotruncanita stuartiformis interval zone

بایوزون شماره 3:Rugoglobigerina macrocephala interval zone

بایوزون شماره 4:Abathomphalus meyaroensis total range zone

بر مبنای این بایوزون ها و مطالعه ی فرامینیفرهای بنتیک سازند فرخی در این برش فاصله ی زمانی بین ماستریشتین پسین تا پالئوسن پیشین(دانین) را در بر میگیرد.

 

کلید واژه ها: اصفهان