پالینوفلورای سازند نایبند در برش چینه شناسی کمرماچه کوه، جنوب شرق طبس

پالینوفلورای سازند نایبند در برش چینه شناسی کمرماچه کوه، جنوب شرق طبس

◊◊◊◊◊◊◊

فرشته سجادی، دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، Sajjadi@Khayam.ut.ac.ir

الهام برزوی، دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه تهران، borzui@Khayam.ut.ac.ir

◊◊◊◊◊◊◊

 چکیده :

پالینولوژی سازند نایبند در برش چینه شناسی کمرماچه کوه، جنوب شرقی طبس بر اساس پالینومورف ها و مواد آلی موجود در آن مورد بررسی قرار گرفت. این برش چینه شناسی با ضخامت 1610 متر به طور عمده شامل شیل با میان لایه های ماسه می باشد. تعداد 101 نمونه برداشت شده از این رسوبات حاوی عناصر پالینولوژیکی با درجه حفظ شدگی متوسط شامل اسپورها، پولن ها، خرده های چوب (بافت های گیاهی و کوتیکول) و فیتوکلاست های تیره می باشند. 31 گونه اسپور (متعلق به 21 جنس) و 27 گونه پولن (متعلق به 17 جنس) مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به میکروفلورای شناسایی شده، سن رسوبات این برش چینه شناسی، تریاس فوقانی (نورین- رتین) می باشد. گیاهان والد این میکروفلوراها به کنیفروپسیدا، فیلیکوپسیدا، بریوپسیدا، لیکوپسیدا، سیکادوپسیدا و اسفنوپسیدا منتسب می باشند که آب و هوای معتدل را در نواحی مرتفع و آب و هوای گرم و مرطوب را در نواحی دیگر نشان می دهد. درصد بالای فیتوکلاست های (ماسرالهای) هم اندازه و جورشده (تا 99 درصد) به همراه پالینومورفهای خشکی (اسپور و پولن) با حفظ شدگی متوسط و عدم حضور پالینومورف های دریایی در این برش چینه شناسی حاکی از آن است که رسوبات این برش چینه شناسی در یک محیط پراکسیژن با انرژی متوسط تا زیاد تشکیل شده است.

کلید واژه ها: سازند نایبند، طبس، پالینوفلورا، تریاس فوقانی، برش کمرماچه کوه

کلید واژه ها: کرمان