بیوزناسیون نهشته های تیتونین – بریازین در منطقه اسفندقه بر مبنای کالپیونل ها

بیوزناسیون نهشته های تیتونین – بریازین در منطقه اسفندقه بر مبنای کالپیونل ها

◊◊◊◊◊◊◊

 *پور احمدی ، منصور1.  فاریابی ، علی2 .

1دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد زرند

Mansorp23@yahoo.com

2  استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد زرند

alifaryabii@yahoo.com

  ◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 آهک های میکرایتی رخساره پلاژیک مربوط به ژوراسیک پایانی- کرتاسه آغازین (آهک های کالپیونل دار و رادیولردار) گستره وسیعی را در محدوده تتیس در برمی گیرد که از مکزیک شروع شده و دست کم تا ایران ادامه می­یابد. در نواحی غربی شهرستان جیرفت رخنمون­های مناسبی از رخساره مذکور وجود دارند که شامل نهشته های کربناته  عمدتا تیره رنگ با لایه بندی خوب می باشند برشی ازاین نهشته ها در دولت آباد اسفندقه مورد مطالعه قرار گرفته است که نشان دهنده وجود گونه های مختلفی از کالپیونلهانظیر   ,Calpionella  alpina  , Calpionella elliptica darderi  Callpionellites , Carpatica ,Tintinopsella و......می باشدکه بیانگراینست که ته نشینی نهشته های مورد مطالعه طی تیتونین فوقانی وبریازین بصورت پیوسته ادامه یافته واحتمالا تا والانژین ادامه یافته است. پیوسته به اما دریای بریازین چندان دوام پیدا نمی کند چراکه متعاقب تاثیر تاخیری حرکات لارامین در منطقه نهشته های کربناته تیره رنگ مورد مطالعه با واسطه حدود 4متر ماسه سنگ ومیکروکنگلومرای قرمز رنگ جای خود را  با ناپیوستگی به آهک های اربیتولین دار آپسین- آلبین می دهد. اطلاعات حاصل از مطالعه مقاطع نازک سنگ ها بیانگر این است که نهشته ای مورد بحث عمدتاً در دریای عمیق ته نشین شده اند و به طرف بالا و با شروع و روند تکامل کالپیلونلها عمیق تر می شود.