مدل کیفی آبخوان شهر مشهد

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محمد جلال سیادتی مقدم، عبدالوحید آغاسی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

شهر مشهد بعد از تهران ، پرجمعیت ترین شهر کشور می باشد و در اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار گرفته است . تامین آب شرب بهداشتی و سالم شهروندان همواره یکی از دغدغه های مهم مسئولان این شهر می باشد . جهت مدیریت منابع آب زیر زمینی با ابزاری مانند شبیه سازها و یا مدلها می توان با دقت قابل قبولی شرایطی مشابه آنچه در طبیعت موجود است ، بوجود آورد و به نتایج رضایت بخشی دست یافت . در این تحقیق از میان آلودگی های مختلف آب زیر زمینی ، نیترات به دلیل قابلیت انحلال زیاد در آب ، جذب کم و نیز پایداری ترکیب آن در آب ، به عنوان بهترین شاخص برای نشان دادن آلودگی آب زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته است . مدل کمی آبخوان شهر مشهد با استفاده از کد نرم افزاری 3/5 PmWin  تهیه شد .سپس اطلاعات نیترات چاه های آب شرب شهر مشهد از سال 1375 تا سال 1382 جمع آوری و پردازش شدند تا به فرمت ورودی کد نرم افزاری MT3D  در آیند . مقادیر ضرایب پخشودگی طولی و عرضی، طول پخش ، ضریب جذب و ... واسنجی شدند و در نهایت مدل کیفی آبخوان شهر مشهد تهیه شد .نتایج مدل نشان دهنده آن است که به علت فقدان شبکه جمع آوری فاضلاب ، مقدار حداکثر فاضلاب در مرکز شهر همچنان خواهد رفت . در مناطق جنوب غربی شهر مشهد ، به علت تاثیر شبکه فاضلاب ، مقدار نیترات آبخوان به کمتر از 30 میلیگرم در لیتر کاهش پیدا خواهد کرد و به تدریج دامنه کاهش نیترات آبخوان از سمت غرب و جنوب غربی به سمت مناطق مرکزی شهر گسترش خواهد یافت . جنوب شرقی ، شرق و شمال شرقی شهر مشهد شاهد افزایش نیترات خواهیم بود  وهمچنین شاهد حرکت تدریجی منحنی حداکثر نیترات آبخوان از مناطق مرکزی به سمت شرق و شمال شرقی شهر مشهد خواهیم بود .

کلید واژه ها: خراسان رضوى