کاربرد لاگ انحراف سرعت در ارزیابی مخزنی سازند کنگان، میدان پارس جنوبی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده پیمان بازوند، محمد­رضا رضایی، دینیار اشیدری، جعفر آلی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The velocity-deviation log, which is calculated by combining the sonic log with the neutron-porosity or density log, provides a tool to obtain the predominant pore type in carbonates. The log can be used to trace the distribution of diagenetic processes and to estimate trends in permeability. Laboratory measurements on carbonate samples reveal that sonic velocity is a function not only of the total porosity, but also of the predominant pore type. In general, there is an inverse porosity-velocity correlation, but significant derivations occur from this relationship for certain pore types. To produce velocity-deviation log, porosity logs were converted to synthetic velocity log using Wyllie equation. The difference between the real velocity calculated from sonic log and synthetic velocity calculated form porosity log, is defined as a velocity- deviation log. Using the deviation of this log to negative or positive values, the pore types are distinguished. This method performed for Kangan Formation in South Pars Field.


لاگ انحراف سرعت که از الحاق لاگ سونیک با لاگ تخلخل نوترون یا چگالی بدست می­آید، ابزاری برای تشخیص انواع تخلخل اصلی در کربناتها می­باشد. این لاگ همچنین برای تشخیص گسترش فرآیندهای دیاژنتیک و روند تراوایی استفاده می­شود. آزمایشات انجام شده بر روی نمونه­های کربناته، نشان داده که سرعت امواج صوتی تنها حاصل عملکرد مقدار تخلخل نیست، بلکه به نوع تخلخل نیز بستگی دارد. بطور کلی تخلخل و سرعت، رابطه عکس دارند، اما نوع تخلخلهای موجود، این رابطه را تغییر می­دهد(Anselmetti,1999). برای ایجاد لاگ انحراف سرعت، ابتدا بوسیله معادله وایلی، لاگ تخلخل به لاگ سرعت مصنوعی تبدیل می­شود. اختلاف سرعت واقعی بدست آمده از لاگ سونیک و سرعت مصنوعی بدست آمده از لاگ تخلخل، بعنوان لاگ انحراف سرعت بیان می­شود. با استفاده از انحراف این لاگ به چپ و راست، نوع تخلخل مشخص می­شود. این روش برای سازند کنگان در میدان پارس جنوبی انجام شده است.

کلید واژه ها: سازندکنگان میدانپارسجنوبی نوترون لاگ تخلخل مخزن زمین شناسی نفت بوشهر