بهینه سازی غلظت مواد شیمیایی در فلوتاسیون مس مجتمع شهربابک به منظور افزایش بازیابی

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سعید قدرتی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تاثیر کلکتورهای Z۱۱ ، A۳۴۷۷ و Flomin به همراه کف ساز های A۶۵ و A۷۰ در مدار فلوتاسیون رمق گیر رافر مجتمع مس شهربابک مورد بررسی قرار گرفت

بهینه سازی غلظت مواد شیمیایی در فلوتاسیون مس مجتمع شهربابک به منظور افزایش بازیابی

◊◊◊◊

سعید قدرتی ، دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس تهران ، saeed.ghodrati64@gmail.com

محمود عبداللهی، استاد فراوری دانشگاه تربیت مدرس تهران ، minmabd@modares.ac.ir

محمد جواد کلینی، استاد فراوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، koleini@modares.ac.ir

محمود حکمتی،سرپرست کنترل فرایند مجتمع مس شهر بابک ، hekmati@nicico.com

◊◊◊◊

چکیده:

تاثیر کلکتورهای Z11 ، A3477 و Flomin به همراه کف ساز های A65 و A70 در مدار فلوتاسیون رمق گیر رافر مجتمع مس شهربابک مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از طرح مرکب مرکزی (CCD)غلظت مواد شیمیایی برای رسیدن به حداکثر بازیابی بهینه شد. غلظت های بهینه 99/8 گرم بر تن برای Z11 ، 8/22 گرم بر تن برای Flomin ، 05/5 گرم بر تن برای A3477 ، 52/12 گرم بر تن برای A65 و 68/7 گرم بر تن برای A70 بدست آمد که منجر به بازیابی 31/91 درصدی شد.

کلید واژه ها: فلوتاسیون شهربابک موادشیمیایی مجتمعمس علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی کرمان