زمین‌شناسی سیستم انــــحراف آب و سازه‌های جنبی سد گاران

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده پرویز روزخش ، نصرت‌اله مستوفی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Water diversion system, in large river structures like dams, includes coffer dam in upstream site and a canal for water diversion and convenience that it usually designs in shape canal or tunnel. This structure transfers water, from upstream to downstream during dam building period. The geology of parts of diversion system and other lateral structures of Dam has been ever important.Rock masses of foundation in Garan reservoir Dam site are including metamorphic rocks of slate and philite. For the reason, to weak rocks along tunnel, in this project, has in minded any alternatives for rock masses stability. These rocks on the basis of field and laboratory studies have the same as follows


زمین‌شناسی اجزای سیستم انحراف و سازه‌های جنبی دیگر سد، همواره از اهمیت برخوردار است. سیستم انحراف آب، در سازه‌های رودخانه‌ای بزرگ نظیر سدها، شامل فرازبند در بالادست ساختگاه و  مجرای انتقال آب است که معمولا به شکل تونل طراحی می‌گردد. وظیفه‌ی چنین سازه‌ای انتقال آب از بالا‌دست ساختگاه به پایین‌دست آن در طول دوره‌ی احداث سد می‌باشد. در این طرح به علت سست بودن سنگ‌ها در مسیر تونل، تمهیداتی به منظور پایدار سازی توده‌های سنگی در نظر گرفته شده است. توده‌ی سنگ پی در ساختگاه سد مخزنی گاران شامل سنگ‌های دگرگونی از نوع اسلیت و فیلیت می‌باشد. این سنگ بر پایه‌ی مطالعات میدانی و آزمایشگاهی دارای شاخصه‌های زیر است.   

کلید واژه ها: سایر موارد