طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ های ورودی پرتال سبزکوه

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مسعود حاجیان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ های ورودی پرتال سبزکوه

◊◊◊◊

 مسعود حاجیان[1]، محمود هاشمی[2]،ابراهیم شریفی[3]

1 1-دانشجوی کارشناسی ار شد مکانیک سنگ،دانشگاه آزاد بافق،یزد

2- استادیار دانشکده عمران دانشگاه اصفهان

3- کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

 ◊◊◊◊

چکیده :

تونل انتقال آب سبزکوه به طول 10588 متر با شیب معادل یک در هزار (001/0) با قطر حفاری داخلی 60/3 متر و قطر خارجی 525/4 متر دارای قابلیت انتقال آب با حجم 7 متر مکعب بر ثانیه می باشد.انتهای تونل (دهانه ورودی تونل، دهانه خروجیTBM ، دهانه جنوبی تونل) با مختصات E89/4888564 ، N15/3519123 و تراز 2291 متر و در فاصله تقریبی 150 متری شمال رودخانه سبزکوه قرار دارد. آب پس از آبگیری در سدسبزکوه از طریق سیفونی به تونل منتقل شده واز خروجی تونل به دریاچه چغاخور ریخته می شود. در تحقیق حاضر پایداری دهانه تونل با فرض محیط ناپیوسته (توده سنگ درزه دار) با روش SMR مورد بررسی قرار می گیرد. در میان همه طبقه بندی های موجود توده سنگ ، SMR به خاطر تعریف کمی کامل و ساده آن از فاکتورهای اصلاحی در مورد شیب ها ، بیشتر توسعه یافته و مخصوصاً برای شیب های سنگی استفاده میشود. هدف این تحقیق تحلیل پایداری پرتال ورودی تونل سبزکوه با استفاده از اصلاحات بر روی RMR که توسط بینیاوسکی در سال 1979 ارائه شده و روش تجربی SMR است. بعنوان اولین گام در نیل به این هدف ، مطالعات بر روی درزه های توده سنگ های ورودی شامل برداشت مشخصات حدود 160 درزه منفرد و تشخیص سه دسته درزه انجام شد. سپس توده سنگ اطراف دهانه ورودی به روش RMR طبقه بندی گردید. پس از اعمال ضرائب اصلاحی ، ارزیابی روش SMR از شیب پرتال ورودی تونل مذکور بصورت قسمتی پایدار (احتمال شکست 40%) و با گسیختگی صفحه ای روی بعضی از درزه ها و بسیاری از گوه ها و نگهداری پیشنهادی شامل پیچ سنگ، مهاری ، بتن پاشی منظم و دیوار بتنی است. 

1دانشجوی کارشناسی ارشد

2استادیار دانشگاه اصفهان

کلید واژه ها: سبزکوه تونل تودهسنگ درزه سدسبزکوه دریاچهچغاخور زمین شناسی مهندسی چهارمحال